Sektion 12 / Vedtægter

Vedtægter

                                                               § 1
Sektionsklubben, stiftet d. 8. december 1966, er en del af de danske brevdueforeninger, og til enhver tid underkastet disse love og lovligt tilblevne bestemmelser, består af de til enhver tid enkelte foreninger i gruppe 1 inden for den af de danske brevdueforeninger bestemte sektionsgrænser.

                                                               § 2
Sektionsklubbens formål er:
a) At arrangere supplerende kapflyvninger til den af DDB s vedtagne kapflyvningsplan.
b) At arrangere udstillinger forud for DdBs landsudstilling.
c) At varetage fælles interesser til fremme for brevduesporten i sektionen.

                                                               § 3
Sektionsklubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, på den ordinære generalforsamling.
Valg af formand, sker ved absolut flertal, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt flertal. Genvalg kan finde sted.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår sammen på lige årstal.
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår på ulige årstal.
Til bestyrelse kan vælges ethvert medlem af sektionsklub 12. Endvidere vælges hvert anden år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

                                                             § 4
Formanden er automatisk medlem af repræsentantskabet, er en sådan person samtidig medlem af DdBs hovedbestyrelse, udøver han stemmeret i begge egenskaber.

                                                            § 5
På første bestyrelsesmøde, efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv, ved valg af næstformand og sekretær.

                                                            § 6
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i november eller december måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, via sektionens hjemmeside samt mail til enkelte medlemmer. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. november.

                                                            § 7
På generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære, har hver forening, ret til at møde med samme antal repræsentanter, som den er berettiget til i forhold til ifølge sidst offentliggjorte opgørelse over mandatfordeling.
Hver repræsentant samt hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, hvor andet ikke er forskrevet. Skriftlig afstemning kan kræves af enhver stemmeberettiget, og skal tillige finde sted i tilfælde af stemmelighed, under mundtlige afstemninger

                                                           § 8
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af mandater.
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Valg.
6. Indkomne forslag.
7. Flyveplan, præmieliste, gebyrer, og kontingent.
8. Eventuelt.

                                                               § 9
Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober. Kassereren foretager alle ind og udbetalinger under ansvar over for generalforsamlingen. Kassebeholdningen skal så vidt muligt, være indsat i et pengeinstitut.

                                                             § 10
Sektionsklubbens love og ændringer, skal for at være gyldige godkendes af DdB.

                                                             § 11
I tilfælde af sektionsklubbens opløsning, fordeles aktiver og passiver til enkeltforeninger, i sektion 12 i forhold til antallet af aktive medlemmer ifølge DdB s
regler.

                                                            § 12
Foreningen tegnes af formand og kassere, hver for sig.
Jens Holm Fife | 3460 Birkerød  | Tlf.: Mobil 6139 3070